Razveljavljen 2 odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila.

Tudi ureditev, ki pri podedovanih ali v dar prejetih nepremičninah kot osnovo za davek na dediščine in darila šteje 80 % posplošene tržne vrednosti teh nepremičnin (drugi odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila) je razveljavljena, ker je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v neskladju s 147. členom Ustave, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin.

 

Več→

Določitev davčne osnove za davek na promet z nepremičninami v višini 80 % posplošene tržne vrednosti nepremičnine v nasprotju z Ustavo

Ker je Ustavno sodišče presodilo, da je določanje davčne osnove s pomočjo posplošene tržne vrednosti nepremičnin iz ZMVN protiustavno, je iz enakih razlogov v neskladju s 147. členom Ustave tudi tretji odstavek 8. člena ZDPN-2, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.

Ustavno sodišče je zato je navedeno določbo razveljavilo (Odločba U-I-168/15-9).

Odločitev o obstoju sporne denarne terjatve kot o predhodnem vprašanju v okviru davčne izvršbe je v nasprotju z ustavo

Davčna izvršba se sme zaradi plačila davčne obveznosti opraviti na premoženju davčnega dolžnika, zato je ključno, da ni nobenega dvoma o tem, da premoženje, na katero se poseže z davčno izvršbo, pripada njemu.

Stališče, da za izvršbo z rubežem denarne terjatve zadostuje, da se o obstoju sporne denarne terjatve odloči kot o predhodnem vprašanju v okviru davčne izvršbe, izničuje pravico tretje osebe do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker ji preprečuje, da bi v sodnem postopku imela kot tožena stranka možnost zavarovati svoj položaj pred posegom v svoje premoženje.

U-I-6/13-12

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Tudi podjetnik, ki ima registriran ti. »popoldanski« s.p., se mora prijaviti v zavarovanje pri ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12). Pri izpolnjevanju obrazca moraj kot razlog zavarovanja izbrati rubriko 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic), datum pričetka zavarovanja pa je datum vpisa v Poslovni register Slovenije.

P.S. Od 1.1.2016 morajo vsi poslovni subjekti obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.


E VEM

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I)

V Uradnem listu bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku. Vsebuje spremembe na področjih:

–              odprave administrativnih ovir za davčne zavezance;

–              določitve dodatnih možnosti, ki omogočajo lažje plačilo davčnega dolga;

–              davčne izvršbe;

–              uvedbe novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma in

–              prenosa enotnega standarda poročanja v slovenski pravni red.

Več >>>

Osebno dopolnilno delo

Posameznik lahko na podlagi priglasitve pri AJPES opravlja osebno dopolnilno delo. Ob upoštevanju predpisanih pogojev se tako delo ne šteje za delo na črno.

Kot osebno dopolnilno delo se lahko opravlja:

a) občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela:

 • občasna pomoč v gospodinjstvu;
 • pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe;
 • vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 • občasno prevajanje ali lektoriranje;
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali; in

b) dela domače in umetnostne obrti:

 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, njihovo popravilo in prodaja;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita in žganje apna ali oglja na tradicionalen način in njihova prodaja.

Posameznik, ki je priglasil osebno dopolnilno delo, dela vseh oblikah lahko opravlja le sam osebno.
AJPES na svoji spletni strani javno objavlja seznam posameznikov, ki so priglasili osebno dopolnilno delo. Javno objavljen seznam vsebuje podatek o osebnem imenu, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku.

Osebno dopolnilno delo se opravlja na podlagi mesečne vrednotnice, ki jo za dela iz tč. a) pridobi naročnik, za dela iz tč. b) pa izvajalec dopolnilnega dela. Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, izvajalec dopolnilnega dela mora za tako obdobje tudi poročati FURS o doseženih prihodkih.
Za opravljeno delo je mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela izdati račun, najmanj mesečno pa tudi vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine.

Z brskanjem po domeni soglašate z uporabo piškotkov. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Stran uporablja piškotke, brez sledenja uporabniku ali analize, zgoj zaradi optimalnega delovanja vsebine. Z brskanjem po domeni soglašate z njihovo uporabo. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close / Zapri